Our Websites

Sale!
Creation Seminar Series in Polish
PL150BXSCreation Seminar Series in Polish 2

Creation Seminar Series in Polish

$75.00 $29.98

Dr. Kent Hovind

Dr. Hovind’s award-winning Creation Seminar series is his most popular set of videos, capturing the attention of all, young and old alike. God has used his fast-paced, fully illustrated seminar to bring thousands of people closer to Him. This 18-hour series comes on 8 DVD’s with a bonus DVD Creation Minutes and CD-Rom content.

Nagrodzone seminarium kreacjonistyczne Dr. Hovinda w postaci popularnego zestawu DVD przykuwa uwag? wszystkich zarówno m?odych jak i starszych. Bóg nadal u?ywa w pe?ni ilustrowanych, wyg?aszanych w szybkim tempie wyk?adów by przyci?gn?? do siebie tysi?ce ludzi. Seria zawiera siedem p?yt.

Includes the following topics:
Dr Hovind porusza nast?puj?ce tematy:
Wiek Ziemi: Demaskuje niedorzeczno?? teorii Wielkiego Wybuchu oraz ods?ania religijne pod?o?e wiary w ewolucj?.
Ogród Eden: przedstawia Ziemi? przed globalnym potopem, wyja?nia jak to by?o mo?liwe, ?e ludzie ?yli 900 lat, ro?liny i zwierz?ta osi?ga?y wi?ksze rozmiary ni? dzisiaj a dinozaury ?y?y w tym samym czasie co ludzie.
Dinozaury i Biblia: Analizuje biblijne oraz historyczne wzmianki o dinozaurach. Przedstawia tak?e wywiady z lud?mi, którzy twierdz?, ?e widzieli ?ywe dinozaury.
K?amstwa w podr?cznikach: Wyja?nia w jaki sposób podr?czniki szkó? publicznych zosta?y nas?czone nieprawdziwymi informacjami, by przekona? uczniów, ?e ewolucja jest prawd?.
Zagro?enia ewolucji: ujawnia straszliwe nast?pstwa jakie wiara w ewolucj? wywar?a na spo?ecze?stwa w historii ludzko?ci.
Teoria Hovinda: ??czy obserwacje naukowe z Pismem ?wi?tym obja?niaj?c co by?o powodem potopu Noego, zlodowacenia, formowania si? w?gla, ?a?cuchów górskich i Wielkiego Kanionu.
Pytania i odpowiedzi: seminarium porusza wachlarz tematów takich jak datowanie radiow?glowe, pr?dko?? ?wiat?a w odniesieniu do odleg?o?ci od gwiazd, domniemane sprzeczno?ci w Biblii, pochodzenie ras, znak bestii i wiele innych.

Out of stock

Product Description

***THIS PRODUCT WAS DISCONTINUED IN 2015***

Dr. Kent Hovind

Dr. Hovind’s award-winning Creation Seminar series is his most popular set of videos, capturing the attention of all, young and old alike. God has used his fast-paced, fully illustrated seminar to bring thousands of people closer to Him. This 18-hour series comes on 8 DVD’s with a bonus DVD Creation Minutes and CD-Rom content.

Nagrodzone seminarium kreacjonistyczne Dr. Hovinda w postaci popularnego zestawu DVD przykuwa uwag? wszystkich zarówno m?odych jak i starszych. Bóg nadal u?ywa w pe?ni ilustrowanych, wyg?aszanych w szybkim tempie wyk?adów by przyci?gn?? do siebie tysi?ce ludzi. Seria zawiera siedem p?yt.

Includes the following topics:
Dr Hovind porusza nast?puj?ce tematy:
Wiek Ziemi: Demaskuje niedorzeczno?? teorii Wielkiego Wybuchu oraz ods?ania religijne pod?o?e wiary w ewolucj?.

Ogród Eden: przedstawia Ziemi? przed globalnym potopem, wyja?nia jak to by?o mo?liwe, ?e ludzie ?yli 900 lat, ro?liny i zwierz?ta osi?ga?y wi?ksze rozmiary ni? dzisiaj a dinozaury ?y?y w tym samym czasie co ludzie.

Dinozaury i Biblia: Analizuje biblijne oraz historyczne wzmianki o dinozaurach. Przedstawia tak?e wywiady z lud?mi, którzy twierdz?, ?e widzieli ?ywe dinozaury.

K?amstwa w podr?cznikach: Wyja?nia w jaki sposób podr?czniki szkó? publicznych zosta?y nas?czone nieprawdziwymi informacjami, by przekona? uczniów, ?e ewolucja jest prawd?.

Zagro?enia ewolucji: ujawnia straszliwe nast?pstwa jakie wiara w ewolucj? wywar?a na spo?ecze?stwa w historii ludzko?ci.

Teoria Hovinda: ??czy obserwacje naukowe z Pismem ?wi?tym obja?niaj?c co by?o powodem potopu Noego, zlodowacenia, formowania si? w?gla, ?a?cuchów górskich i Wielkiego Kanionu.

Pytania i odpowiedzi: seminarium porusza wachlarz tematów takich jak datowanie radiow?glowe, pr?dko?? ?wiat?a w odniesieniu do odleg?o?ci od gwiazd, domniemane sprzeczno?ci w Biblii, pochodzenie ras, znak bestii i wiele innych.

Additional Information

Weight 0.63 lbs
Dimensions 7 x 5.5 x 1 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Creation Seminar Series in Polish”