Skeptics Society—Shame on you! | Creation Today

Our Websites

Skeptics Society—Shame on you!

At first I thought it was a joke. Someone sent me a fund-raising pamphlet from the Skeptics Society titled “Top 10 Myths about Evolution.” The cover depicts the old cartoon of Darwin’s head on an ape’s body, and the subtitle is: How We Know it Really Happened. The booklet states that if I donate $5,000 or more to the Skeptics Society, I can be a “Patron” and get a free dinner with the Executive Director Michael Shermer at a restaurant of my choice. Wow! That’s an expensive meal!

Let’s debate

Anyway, I’ve debated Michael Shermer twice (see debates “Three Views” and “How to Debate a Creationist”) and will do it again (plus 10 other evolution experts to assist him) any day of the week! I’ll even buy dinner AND pay him $500 to debate with me again based on a few simple conditions:

  • Anyone is allowed to videotape the debate and sell copies that are not edited other than improving the quality of graphs, charts and visuals used.
  • Each side (not each person) gets equal time.
  • We talk about one topic at a time. (My experience has been that they will throw out 10 topics in rapid succession—as this pamphlet does—and only give you time to respond to one or two. Then they claim you couldn’t answer the others.)

So, even though Michael’s 10 “evidences” for evolution have been discredited and disproven long ago (many in my debates with him, so he should know better than to use them), I will give a brief summary—again—of why the first three are wrong (all others are covered in my seminar series and even my debates with him. The only reason he keeps using these long discredited “evidences” is because that’s all the atheists have! (See John 8:44 for why)

Skeptics Society Fund-raising Ad

Skeptics Society fund-raising mailer

#1 “Myth”: Why aren’t apes evolving into humans?

Michael states that creationists say, “If humans came from apes, why aren’t apes evolving into humans?” His answer is that this is not really what evolution teaches, but rather that apes and humans have a common ancestor. This answer is a feeble attempt to draw attention away from the bigger issue: Nobody has ever seen ANY plant or animal (including apes and humans) produce ANYTHING other than their own kind. Dogs produce dogs, humans produce humans and apes produce apes WITHOUT EXCEPTION! If Michael wants to believe apes and humans have a common ancestor, that is fine; but neither he nor anyone else should claim this is SCIENCE.

Every farmer on planet earth throughout all of recorded history has counted on evolution NOT happening! When the farmers plant corn, they expect (and get) CORN—EVERY TIME!

I told Michael he is right to be skeptical of UFOs and other paranormal subjects he often criticizes, but I can’t figure out why he would not be skeptical of his own evolution religion, which teaches everything came from nothing for no reason by no Creator. Why would he not be skeptical of the wild idea that animals can change (slowly or quickly) into different kinds of animals when there is NO scientific evidence that this even CAN happen, let alone evidence that it did happen?

#2 “Myth”: Too many gaps in the fossil record

This one is amazing to me. He claims that critics of evolution say: “There are too many gaps in the fossil record for evolution to be true.” His answer is: “In fact, there are lots of intermediate fossils. Archaeopteryx, for example, is one of the earliest known fossil birds with a reptilian skeleton and feathers …”

Michael, shame on you! First, there is no such thing as a “fossil record.” There are billions of bones in the ground but no “record.” Some people put their interpretation on those bones but NONE have dates on them when they are found and none can talk. The very existence of fossils is evidence of a worldwide flood! Fossils don’t form in any quantity today even though millions of animals die every year.

Secondly, archeopteryx is NOT evidence for evolution! Only six skeletons have been found, all from the same quarry. There is plenty of evidence they are 100% bird, similar to the hoatzin flying around South America today. There are also many who think the archeopteryx fossils have been tampered with and are fraudulent. See my seminar, Part 4, for LOTS more on this and the other supposed “missing links” used as evidence for evolution.

Third, fossils are simply bones in the dirt. You cannot prove those animals had ANY offspring, let alone DIFFERENT offspring. Why should we believe the bones in the dirt can do something that NO animal on earth today can do—produce something other than their kind?

#3 “Myth”: Fossil record does not show gradual change

This one deals with the common complaint that the “fossil record” does not show gradual change. His answer is that the change was rapid “in a process called punctuated equilibrium.” The idea is that evolution happened so fast that no evidence was preserved. Try THAT in any court of law: “Your Honor, we don’t have any evidence so that proves it happened!”

It looks to me like there are only two options in Michael’s (and most evolutionist’s) mind:

  • Evolution happened slowly (Darwin’s theory) or
  • Evolution happened rapidly (Steven Gould and Niles Eldridge’s theory).

There is a third choice, Michael: Evolution didn’t happen AT ALL! This leaves the only logical option being Creation. That choice brings with it some serious baggage that you seem to be desperately trying to avoid—a CREATOR.

There IS a Creator

Well, accept it! There is a Creator and He WILL be the Judge of the world soon! He has a record of every word (Matthew 12:36) and every deed (Romans 2:6) and even every thought (Hebrews 4:12) of everyone on earth and will bring everything into judgment (Hebrews 9:27).

If you have ever broken even ONE of God’s laws (see the 10 Commandments, Exodus 20) one time (such as lying, stealing, using God’s name in vain, lusting after a woman who is not your wife, etc.), I suggest you get a good lawyer for your trial or repent and ask for forgiveness.

I know one who has NEVER lost a case. He is my advocate for judgment day. “And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.” (I John 2:1)

How to be saved

It’s really amazingly simple.

A – Admit you have sinned and broken God’s laws. (Romans 3:23)

B – Believe that God Himself came down in the form of a man, Jesus Christ, and died on the cross to pay for those sins and rose again three days later. (Romans 6:23; 10:9)

C – Call upon Him to forgive you and save you. (Romans 10:13)

That simple act of faith will make you part of God’s family. You will be ‘born again’ (Jn. 3:1-8) and become a new creature, (II Cor. 5:17) have your sins forgiven and face God on judgment day “justified.” That is “just as if I’d never sinned.” (Rom. 3:24; 5:1, 9; 8:30; Gal. 2:16-17; Titus 3:7, etc.)

Since you will be dead for a lo-o-o-o-ong time, I strongly suggest you get ready for the day you face the Creator. With Christ as your advocate you are saved, forgiven, born again, a child of the Father, justified and Heaven bound. Without Him…well, “It is a fearful thing to fall into the hands of the living God” (Heb. 10:31) since “God is angry with the wicked every day.” (Ps. 7:11) Think about it!

,

Comments are closed.